Сайтга кириш

Хуш келибсиз!

Биз билан боғланиш

 • 0 375 227-58-30 (факс)
 • libkarshi@infolib.uz
 • Қарши ш. Мустақиллик - 21

АКМ таркиби ва шуъбаларининг асосий вазифалари

      Илмий-услубиёт бўлими. Вилоят ахборот-ресурс марказларининг ахборотлаштириш ва кутубхоначилик иши  бўйича рахбарлик килиш ва уларга амалий ёрдам кўрсатади..Илғъор  тажрибалар, илмий тадқиқотлар самараси, услубий марказлар тавсияларини  ўрганиш, оммалаштириш ва вилоят АКМ ва АРМ амалий ишига тадбиқ этади.
      Кутубхоначилик кадрлари малакасини такомиллаштириш, услубий ишларни мувофиклаштириш,  бошка тизимга қарашли ахборот - ресурс марказларига ёрдам кўрсатишни  амалга оширади. Аҳолига ахборот- кутубхона хизмати кўрсатиш ахволининг  талили, рахбарлик юзасидан кўриладиган чора - тадбирлар хужжатларини  тайёрлайди.
       Мутахассаслнк маҳоратини ошириш бўйича тадбирлар ўтказиш. машғулотлар, илғор тажриба  мақтаби, илмий-амалий конференсиялар ташкил қилиш ва уларни ўтказишни  амалга оширади. С.Насафий номидаги АКМ ва АРМ ходимлар малакасини ошириш мақсадида илғор кутубхона менежменти. маркетинг, ахборот  технологияларни жорий етиш. кутубхоначиларни кайта тайёрлаш ўкувларини  ташкил этади.
     Ахборот ва кутубхона хужжатларини тўлдириш бўлими. Ахборот - кутубхона марказининг универсал фондини уқув, бадиий,  илмий,маълумот, педагогика ва илмий - оммабоп, анъанавий (китоблар,  даврий нашрлар)ва ноанъанавий (аудиовизуал, электрон) хужжатлар билан  бойитади. Фондни Интернет ресурслари, бошка ташкилот ва муассасаларнинг электрон  базалари ва банклари маълумотлари билан тулдириш.Вилоят АРМ фондларини  тўлдириш ишларида услубий ва амалий ёрдам кўрсатади..Ахборот - кутубхона маркази фондини тулдиришни режалаштиради.. Ахборот ва кутубхона хужжатлари фондини тулдиришнинг мавзули -  типология  режасини ишлаб чикади.Китоб фондини мажбурий нусхалар билан  тўлдиришнинг мавзули режасинин ишлаб чикади ва ижросини таъминлайди..
     Ахборот ва кутубхона хужжатларига ишлов бериш ва каталоглаштириш бўлими.   Ахборот  ва  кутубхонахужжатларига сифатли   ишловбериш   ва  библиографик тасвирлаш. каталоглар  системасини замонавий, илмий ва амалий талабларга мос равишда тузишни  амалга оширади.. Вилоят ахборот - ресурс марказлари ва ахборот -  кутубхона маркази бўлим ва секторларига ахборот ва  кутубхона  хужжатларини  ташкилетиш  масалалари бўйича услубий ёрдам  кўрсатади..Ахборот - кутубхона марказининг бўлим ва секторлари учун янги келадиган ахборот ва кутубхона хужжатларига коидага асосан ишлов  беради.
Библиографик  тасвирлашни давлат стандартлари,  электронва  босма  нашрларни тасвирлаш қоидалари  билан мослаштиради, каталоглар учун карточкаларни ёзиш ишларини амалга  оширади.
      Ўзбекистан Республикасининг КБК жадваллари бўйича янги китоблар ва электрон  ресурсларни системалаштиради ва уларга техникавий ишлов беради..
         Каталоглар билан иш олиб боради. (Ишчи,фойдаланувчи алфавит ва системали )
         Адабиётларга ишлов бериш, каталогларни системали ташкил килиш масалалари
бўйича ахборот - кутубхона маркази ва ахборот ресурс марказларининг илғор иш тажрибасини ўрганади  ва ишга жорий этади..
 •    -Ахборот- библиография  бўлими. Бўлим фаолиятининг мақсади вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий, илмий техникавий,  маданий ривожланишига ёрдам беришга, аолининг бадиий-оммабоп,  публиссистик адабиётларга,матбуот ва ахборот нашрларига бўлган талаб ва  эхтиёжларини тўлиқ қондиришга, ижтимоий онгни шакллантиришга ёрдам  беришга қаратилган.
 • Қуйилган вазифаларни бажара бориб бўлим: китобхонлар ва фойдаланувчилар талабига биноан хизмат кўрсатади, уларнинг сурокларини урганади, библиография,  ахборот хизматининг шакл ва усулларини такомиллаштиради.
 •    Китобхон ва фойдаланувчиларнинг даврий ахборот ва хужатли, электрон
  ахборотларга булган эхтиёжини кондиришга, ижтимоии онгини шакллантиришга
    ёрдам беради.
 • Фондига олинган нашрлар ва бошка хужжатларнинг хамма турини хисобга олади,  уларга ишлов беради ва таснифлайди хамда маълумот кддирирув аппарати  ёрдамида уларнинг мазмунини ёритади.
      Ахборот технологиялари бўлими. Ахборот технологиялари бўлимининг асосий вазифаси-янги ахборотлаштириш  воситалари: электрон кутубхона ва маълумотлар захирасини, электрон  каталогининг ахборот ресурслари ёрдамида бирлаштириб  яратади.Маълумот—библиография фондини анъанавий (китоблар, даврий  нашрлар) ва ноанъанавий (аудиовизуал, электрон) материаллар билан  бойитади ва сифатини оширади. Ахборот технологияларини ишга жорий етиш  учун техника захирисини яратади ва ишлаб чиқади.Турли масалалар бўйича  фойдаланувчиларга илмий маслахат бериб ёрдамлашади.Дастурлар,ахборот  тизими  ва  воситаларни,  замонавииахборот тсхнологняларини ишлаб чиқади ва ишга жорий этади.АКМ северини фаолиятини назорат  килади.Фойдаланувчиларга ахборот-маълумот хизмати кўрсатади.Ахборот  тармокларини режалаштириш ва техника захирасининг фаолиятини  такомиллаштиради..
"ZiyoNet", Интернет сервис хизмати фаолиятини назорат қилади.
         Реклама нашриётчилик фаолиятини амалга оширади.Ахборот технолияларини жорий  етиш муаммоларига асосланган илмий-услубий маслахат ва семинарларни  ташкил қилади ва ўтказади, вилоятнинг ахборот-ресурс марказларида жаон  талаблари асосида янги
ахборот технологияларни жорий етиш, электрон каталоглаштиришга ёрдам
беради. (МАРC формати)
      - Китобхон ва фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш бўлими.Бўлим фаолиятининг мақсади вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий, илмий техникавий,  маданий ривожланишига ёрдам беришга, аҳолининг бадиий-оммабоп,  публиссистик адабиётларга,матбуот ва ахборот нашрларига булган талаб ва  эхтиёжларини тўлиқ қондиришга, ижтимоий онгни шакллантиришга ёрдам  беришга қаратилган.
Фойдаланувчилар талабига биноан хизмат кўрсатади, уларнинг сўроқларини ўрганади, китоб  хизмати янги ахборот хизматининг шакл ва усулларини такомиллаштиради.
         - Ахборот ва кутубхона ужжатлари сақлаш бўлими. Бўлимида АКМнинг асосий адабиётлар жамгъармаси жойлаштирИлган. Бўлим  босма ва  электрон нашрларни сақлайди. Фондда жойлашган босма электрон нашрларни  сақланишини таъминлайди. Фондни сақлашнинг химиявий ва биологик  омилларига этибор қаратиб, керакли чора-тадбирларни амалга ошириб  боради. Фойдананувчиларга ёрдамчи фондларда мавжуд бўлмаган  босма  электрон нашрлари билан хизмат кўрсатишни амалга оширади.

Секторлар
         - Маънавият ва ёшлар билан ишлаш сектори. 7 ёшдан 21 ёшгача бўлган фойдаланувчиларга китоб хизмати кўрсатади, янги  адабиётларни тарғиб қилади. Янги адабиётлар билан фойдаланувчиларни ўз  вақтида таништириб боради. Ўсмир ёшдаги фойдаланувчилар талабига кўра  матбуот нашрларини жамлайди ва уларнинг этиборига хавола етилади.  Сектор  электрон маълумотлар базасини бойитиш ва янгилаб бориш ишларини  амалга оширади. Долзарб ва тарбиявий мавзуларда тадбирлар ташкил этади.
         - Кутубхоналар аро абонемент (КАА) сектори  Сектор вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий, илмий техникавий, маданий ривожланишига  ёрдам беришга, ёшларнинг бадиий-оммабоп, нашрларга,янги ва хилма-хил  адабиётларга, бўлган  талаб ва эхтиёжларини тўлиқ қондиришга, ижтимоий  онгини шакллантиришга ёрдам беришга қаратилган. Фойдаланувчилар талабига биноан хизмат кўрсатади, уларнинг сўроқларини ўрганади, китоб ва  электрон хизматининг янги шакл ва усулларини  такомиллаштиради.Фойдаланувчиларнинг буюртмалари асосида АКМ  жамгъармасида мавжуд бўлмаган адабиётлар ва электрон дарсликларни бошқа  кутубхонлардан олиб хизмат кўрсатади.
         - Электрон ўқув зали cектри , электрон шаклдаги дарсликлар, “Интернет”,  “ZiyoNet” ресурслари, электрон  каталогларга, таълим дастур ва режаларидан фойдаланишларини  таъминлайди.Фойдаланувчилар талабларига асосан электрон хужжатлар  фондини ташкил этади.Электрон ресурслар ва ахборот-қидирув тизимини  ташкил қилади.Фойдаланувчиларга электрон хужжатларни тўлиқ ва тез  етказиш бўйича хизмат кўрсатади. Уларга секторнинг электрон базаси  орқали сифатли ва тез хизмат кўрсатишни ташкил этади. 
         -Ўқув зали сектори. фойдаланувчиларга китоб ва матбуот нашрлари орқали хизмат кўрсатади. Сектор  фойдаланувчилар орасида  кутубхона-библиографик билимларни тарғибот  қилади. Ўқув зали  китоб ва электрон нашрлар ва нодир адабиётлар фонди  тарғиботи ва фойдаланишини ташкил этади. Фойдаланувчилар таркиби ва  талабини ўрганиб, ўз соалари бўйича илмий иш олиб бораётган  мутахассислар талабини қондириш чораларини кўради. Барча илмий тадқиқот  муассасалари ва олий ўқув юртлари билан мустахкам алоқа ўрнатади.
        - уқуқий ахборот сектори Аолининг уқуқий, сиёсий маданиятини ошириш мақсадида марказ фондини норматив ва  қонун хужжатлари билан тўлдириб боради.. уқуқий муаммолар бўйича  маълумот библиография фондини анъанавий (китоблар, даврий нашрлар) ва  ноанъанавий (аудиовизуал СД-РОМ) материаллари билан бойитиб ва сифатини  ошириб боради..уқуқшунослик масалалари бўйича фонд мазмунини ўрганиш,  ишлов бериш ва каталоглар, электрон ахборот ташувчилари ёрдамида  ёритишни амалга оширади. Автоматлаштириш ва янги технологиялар базасида  анъанавий ва янги ахборот кутубхона хизматидан фойдаланиб сифатли  ахборот хизматини ташкил этади.
        -Ўлкашунослик сектори, вилоятимизга оид маълумотлар билан фойдаланувчиларга хизмат кўрсатади.  Секторнинг оммавий ва ахборот ишларини ташкил этади. Китоб, матбуот ва  электрон нашрларни фондини янги адабиётлар ва манбалар билан тулдиради.  Вилоятда яшаётган халкларнинг тилларидаги адабиётларни ва ўлкашуносликка оид манбаларни йигъиш ва оммавий ёки якка тартибда малумот  беради.Китобхон ва фойдаланувчиларнинг даврий ахборот хизмати  кўрсатади,ўлкашунослик ишларини шакллантиради.
         - Йигма электрон каталог сектори:Вилоятдаги АКМнинг автоматлаштирилган дастурий таъминоти КАДАТА ёки ИРБИС дастури  ёрдамида халқаро МАРC форматида электрон каталог базаларини яратиш  Маълумот ташувчи манбаалардан фойдаланиш, тўлиқлигини таъминлаб,  уларнинг жойлаштирилиши, сақланиши ва тизимлаштирилишини олиб бориш  Электрон каталогни ташкил етиш (худудий миллий нашрларга этибор берИлган олда) ваРеспублика йигъма электрон каталогини тузилишида қатнашиш.

АКМда 4 та ўқув зали мавжуд:
         - Умумий ўқув зали
         - Илмий изланишлар зали
         - Талабалар ўқув зали
         - Ўсмирлар ўқув зали
фильмы бесплатно Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите сюда это стоит того