Сайтга кириш

Хуш келибсиз!

Биз билан боғланиш

  • 0 375 227-58-30 (факс)
  • libkarshi@infolib.uz
  • Қарши ш. Мустақиллик - 21

АКМ тарихи

АКМ тарихи вилоятнинг бош зиё маскани саналмиш Сайидо Насафий номидаги  Қашқадарё вилоят кутубхонасига 1943 йилда  асос солинган. Кутубхона  мослаштирилган тўртта хонадан иборат бинода жойлашган еди. Кутубхонада  дастлаб 9 минг нусха китоб Жамғармаси мавжуд бўлиб, 4 кутубхоначи  фаолият кўрсатган.
     Мазкур кутубхонаўтган асрнинг 40-50 йилларида вохада ендигина  саводсизликни тугатиш  мактаби ташкил етилган даврларда вилоят бўйлаб  кутубхона тармоқларини ривожлантиришга катта исса қўшган. Унинг ёрдами  билан туманларда 462 та кутубхона фаолият кўрсата бошлаган. Уларнинг  китоб Жамғармаси 3 млн 200 мингга етган. Бу ерда нафақат бадиий адабиёт, балки халк хўжалигининг турли тармоқларига оид илмий китоблар заираси  хам бор эди.
      1964 йили Қашқадарё вилояти Сурхондарё таркибидан ажралгач, кутубхона илмий  услубиёт, маълумотлар ва библиография бўлими, шахар абонементи бўлимлари ташкил етилган. 1965 йилга келиб кутубхона жамгармаси 87520 нусхани  ташкил етди. 1974-75 йилларда кутубхона моддий базасини мустахкамлаш  учун жуда ката ишлар қилинди. Бу вақтда келиб 50 дан  ортиқ касаба  уюшмалари кутубхоналари, вилоятда фаолият юритаётган 8 кутубхона Янги,  шинам, ёру бинолар билан таъминланди.    
      1980 йили 500 минг китоб Жамғармаси сақлашга мўлжалланган янги лойиа  асосида қурилган бинога кўчиб ўтилгач, 9 бўлим фаолият кўрсата бошлаган. 1954 йилдан буён чоп етилган газета ва журналлар муқоваланган олда  кутубхонада сақланиб келинмоқда.
     Мустақилликка еришилгандан кейин 1994 йил Сайидо Насафий номи берилди.  Кутубхона ташкил топгандан буён унга ЙЕ.Хорошилова, О.Головина,  Д. Умарова, Н. Мухаммадиева, Ш. Махматқулов, Б. Файзиевлар рабарлик  қилишган.

       1991  йили Ўзбекистон  мустакилликка эришгач, вилоятда  мавжуд 466  кутубхоналарнинг адабиётлар жамгармаси  эксперт  килиниб  мустакилликмафкурасига  зид  булган1.234.231  нусха  адабиётларкутубхоналар  жамгармасидан чикариб  ташланди. С.Насафий номидаги вилоят АКМ аввалда  вилоят  маданият ва спорт ишлари бошқармаси тасарруфида бўлиб, С.Насафий  номидаги вилоят илмий-унверсал кутубхонаси деб юритилган.  Вилоятда 466  та кутубхоналарга услубий марказ хисобланган.
        Қашкадарё вилояти хокимининг 2003 йил 14 феврал Х-72/2- сонли «С.Насафий номли  вилоят кутубхонасини капитал таъмирлаш, асбоб ускуналар билан жихозлаш,  компютерлаштириш тугрисидаги »карорига  асосан капитал таъмирланди ва  асбоб ускуналар хамда компютерлар билан таъминланди.
         Ахборот тэлекоммуникасия технологияларини кенг жорий етиш мақсадида бир қанча қонун ва меъёрий ужжатлар қабул қилинган. 1993 йил  «Ахборотлаштириш тўғисида»ги, 1994 йил «Ўзбекистон Республикаси  ахборотлаштириш консепсияси», 2003 йилда «Электрон тижорат  тўғрисида»ги  амда «Электрон хужжатлар айланиши тўғрисида»ги, 2004 йилда «Электрон рақамли ёзувлар тўғрисида»ги 2011 йилда «Ахборот-кутубхона  фаолияти тўғрисида»ги қонунлар, 2002 йилда «Компютерлаштиришни янада  ривожлантириш ва ахборот-коммуникасия технологияларини жорий етиш  чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар  Макамасининг қарори, 2005 йилда еса «Ахборот коммуникасия  технологияларини янада ривожлантиришга оид қўшимча чора–тадбирлар  тўғрисидаги», Президентимизнинг 2006 йил 20 июндаги ПҚ-381 сонли  «Республика аолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил етиш  тўғрисида»ги қарори билан Республикадаги барча кутубхоналар  Ахборот-кутубхона марказлари ва Ахборот ресурс марказларига  айлантирилди. Қарорнинг узвий давоми сифатида  Ўзбекистон Республикаси  Президентининг 2011 йил 23 февралдаги«2011-2015 йилларда  ахборот-коммуникасия технологиялари асосида ахборот-кутубхона  ва  ахборот-ресурслари хизматларини янада сифатли ривожлантириш чора  тадбирлари тўғрисида»ги ПК-1487-сон қарорлардир.     
       Қарорга асосан 2011-2015 йилларда юқори малакали кадрлар тайёрлаш,  Кадрлар малакасини ошириш, ахборот-кутбухона ресурсларининг электрон  фондини шакллантириш, республикада интеграллашган ахборот-кутубхона  тармоини яратиш, ахборот-кутубхона муассасалари моддий-техника ва  хуқуқий-меъёрий базасини такомиллаштириш буйича дастур тузилган.
         
2006 йилнинг асосий кўрсаткичлари. 
Жамгарма:253 421
Китобхон:21783
Китоб берилиши:230450
Қатнов:234610
        Вилоятда  1 та АКМ ва 94 та АРМ Халқ таълими тасарруфида 42та  кутубхонада 15та АРМ, урта махсус касб-ҳунар таълими бошкармаси  таъсарруфида 395та  кутубхонада 73 та АРМ  шундан 4 таси академик  лисейлар хузурида, 69таси  колежлар хузурида 17 та тармок  кутубхоналаридан олийгохлар тасарруфидаги 3та АРМга айлантирилди.

2007 йилнинг асосий кўрсаткичлари. 
Жамгарма: 275176 
Китобхон: 22064
Китоб берилиши: 235700
Қатнов:235645
       2007 йилда вилоят ахборот кутубхона маркази (прямой провод) тугридан-тугри  сим тортиш оркали «Интернет»тармогига уланиб, локал тармок оркали мавжуд 30 дона компютерда тармок яратилди. Электрон каталог ва адабиётларнинг  электрон вариантларини яратиш учун махсус сервер хонаси ташкил етилиб,  Ушбу максад учун 1 дона стансия, 1 дона иситиш- совутиш мосламаси (Сплит система) сканер ва рангли принтерлар олиниб, 40 нафар ходим 60 соатлик  компютер курсларида ўкитилиб, автоматлаштирилган кутубхоналарда ишлай  олиш малакасига ега булдилар.

2008 йилнинг асосий кўрсаткичлари 
Жамгарма: 305487
Китобхон: 22178
Китоб берилиши: 326102
Қатнов: 235900
       Марказга нашриётлардан янги нашрлардан 48 номда тўлик матнли китобларнинг  электрон варианти хамда 50 дона (СД) дискларда мултимедиа дарсликлари ва укув кулланмалари, электрон китоблар олинди.
Вилоят халк таълими бошкармаси негизидаги 15та ахборот ресурс марказлари  компютер жамланмалари билан таъминланиб, «Интернет» тармогига уланди ва  113 нафаркутубхоначи ходимлар компютер саводхонлиги курсларида укитилиб, замонавий оргтехника воситаларига ишлаш малакасини оширдилар. Бошкарма  тасарруфидаги 113 та мактабларда ахборот ресурс марказлари учун  ажратилган хоналар таъмирланиб, махсус жихозлар билан таъминланди.Вилоят халк таълими бошкармаси таъсарруфидаги АРМлар учун оргтехника  воситалари олиш учун махаллий бюджетдан 22000000 (Йиғирма икки миллион)  сум маблаг ажратилди.  Вилоят урта махсус касб-ҳунар таълими бошқармаси  негизидаги АРМларини оргтехника воситалари билан таъминлаш учун  275000000 (икки юз етмиш беш миллион) сум маблаглар республика касб  ҳунар таълими маркази томонидан ажратилди ва декабр ойининг охирида  АРМлар жихозлар билан бойитилди.
     
2009 йилнинг асосий кўрсаткичлари 
Жамгарма: 305659
Китобхон: 22236
Китоб берилиши: 328166
Қатнов: 237800
      АКМнинг ходимлари жорий йилнинг август ойида электрон  каталоглаштиришнинг «КАДАТА» дастурини ўрганиш максадида Тошкент шахрида малака ошириб қайтдилар. 2009 йилда вилоятда вилоят халк таълими  бошқармаси тизимида 55та, вилоят ўрта махсус касб-ҳунар таълими  бошкармаси тасарруфида 20 та АРМ фаолият бошлади.  Президентимизнинг  2006 йил 20 июндаги «Республика ахолисини ахбороткутбхона билан  таъминлашни ташкил етиш тугрисида»ги ПК-381 сонли карорларига кура  ташкил етилган ВУМКХТБдан 132 та, ВХТБ дан 15та АРМлар «Зионет» ахборот  таълим тармоги билан таъминланди. АРМларда китобхон ва фойдаланувчилар  «Интернет», (ЗиоНет)дан фойдаланишлари учун маблаглар хар бир мактаб,  коллежнинг йиллик харажатлар сметасининг тегишли бандида кузда тутилган.

2010 йилнинг асосий кўрсаткичлари 
Жамгарма: 306071
Китобхон: 22442
Китоб берилиши: 332100
Қатнов: 319376

2011 йилнинг асосий кўрсаткичлари 
Жамғарма: 307472
Китобхон: 22588
Китоб берилиши: 333142
Қатнов: 320500

2012 йилнинг асосий кўрсаткичлари 
Жамғарма: 307609
Китобхон: 22640
Китоб берилиши: 342792
Қатнов: 326820

2013 йилнинг асосий кўрсаткичлари 
Жамғарма: 307933
Китобхон:  23521
Китоб берилиши: 363075
Қатнов: 330495
      2013 йилда АКМда кутубхоначилик соҳага оид қонун ва қарорлар  ижросини  таъминлаш изчил давом эттирилди. Жамғармадаги адабиётларнинг «КаДаТа»  дастури орқали электрон каталоглаштириш ишлари янада жадаллаштирилди.  Тула матнли электрон дарсликлар сони кўпайтирилди. Фойдаланувчиларга  сифатли хизмат кўрсатиш максадида «Интернет», «ЗиоНет» хамда «Лех.Уз»  орқали  маълумотларниетказиб  бериш яхши  юлга қўйилди.
        АРМлар билан амкорлик янада мустахкамланиб улар билан биргаликда ишлаш учун  чора- тадбирлар режаси белгиланиб шу асосида бир канча тадбирлар  амалга оширилди. Сохага алоқадор 10 коллежларнинг Жамғармалари 358/19364,24мб  электрон укув манбалари билан бойитилди. АКМ томонидан «Кутубхоналараро  абонемент» орқали коллеж АРМига хизмат кўрсатиш буйича 2 томонлама  шартномалар тузилди. АРМ ходимларини малакасини ошириш масадида 8 та  ўқув машгулот ўтказилди. 

2014 йилнинг асосий кўрсатгичлари 
Жамғарма: 308188
Китобхон: 31250
Китоб берилиши: 422040
Қатнов: 335880
         Биргина 2014 йилда АКМнинг кўрсатгичларини ва амалга оширилган ишларни  мисол  қилиб олсак, йил давомида АКМда тўлиқ матнли 1200 дона адабиётлар  рақамлаштирилди. Ракамлаштирилаётган адабиётлар АКМниг электрон базасида ПДФ форматида бўлимларга ажратилиб сақланяпти. Фойдаланувчиларга янги  хизмат кўрсатиш турлари буйича натижалар: Интернет, ЗиёНет, Лех.уз,  Норма ресурсларидан қанча фойдаланувчилар фойдаланганлар ва қанча  ахборот билан таъминланганлар: ЗиёНет тармоидан 620 нафар фойдаланувчи  1200 та ахборот 1450 мб хажмда, Лех.уз тармоидан 650 нафар фойдаланувчи  1350 та ахборот 1680 мб, Норма дастуридан 335 нафар фойдаланувчи 700 та  ахборот 460 мб хамжда манбалар  олиб  фойдаланганлар. 
        АКМ томонидан кўчма кутубхоналарнинг фаолияти назорат қилиб борилмоқда,  адабиётлари ўз вақтида алмаштирилмоқда. АКМда алмашув резерв фондидажами 10800 дона адабиётлар мавжуд  бўлиб, УДК  тартиби  бўйичажойлаштирилган,  шундан  2600  нусхаси   ўзбектилидаги  адабиётлар хисобланади. Алмашуврезерв  фондида  асосан бадиий,  техника  ва  медисина сохаларига оид китоблардан ташкил топган. Алмашув  резерв  фондидаги адабиётларни, зарурат бўлганда  кўчма  кутубхоналарга  далолатномаасосида  бериб турилади.
        Йиғма электрон каталоги буйича йил давомида бажарилган иш натижалари  тўғрисида ахборот (Рилcис  маълумотлар базасига киритилган ва АРМлардан  олинган ёзувлар сони): Рақамлаштирилаётган адабиётлар хужжатларга ишлов  бериш бўлими амда адабиётларни жамлаш бўлими ходимлари назорати остида  ахборот-технологиялари бўлимига рақамлаштириш учун етказилиб берилаяпти. Хозиргача 505 номда адабиёт киритилган. Корпоротив сет орқали Тошкент  ва вилоятлар билан маълумотлар алмашилмоқда, амда корпоратив  тармоқ  орқали удлст.дилиб.уз тармоига сканер қилинган адабиётлар  жойлаштириб борилмоқда. Корпоратив тармоққа уланган компютерлар сони 14  тани ташкил етади. 
АРМ ва ахборот кутубхона муассасалари ходимлари АКМга жалб қилиниб, янги  замонавий оргтехникалар билан таништирилиб, улар билан ишлаш усуллари  ўргатилиб борилмоқда.
      С.Насафий номидаги АКМ томонидан доимий равишда АРМ ва сохага алоқадор  касб-ҳунар коллежлари билан хамкорликда иш олиб борилмоқда. АКМда коллеж ўқувчилари уқув ишлаб чиқариш ва дипломолди амалиётлари ташкил етиш  бўйича икки томонлама шартномалар тузилган.  «Устоз шогирд» тамойилига  асосланиб, талабаларга АКМнинг хар бир бўлими ходимлари томонидан  илмий-услубий ёрдам кўрсатилмоқда. Ахборот технологиялари бўлими  томонидан талабаларга, замонавий ахборот технологиялари асосида  фойдаланувчиларга сифатли хизмат кўрсатиш усуллари ва рақамлаштириш  тўғрисида, илмий услубиёт бўлими томонидан талабаларга амалий ёрдам  кўрсатилмоқда.  
Ахборот-кутубхона марказида, Республика ахборот-кутубхона маркази томонидан келтирилган  131.000 (бир юз ўттиз бир миллион) сўм қийматга ега бўлган замонавий  талабларга жавоб бера оладиган  компютер жамланмаси ва оргтехникалар  асосида рақамлаштириш ишлари олиб борилмоқда.      АРМ ва ахборот кутубхона муассасалари ходимлари АКМга жалб қилиниб,  янги замонавий оргтехникалар билан таништирилиб, улар билан ишлаш  усулллари ўргатилиб борилмоқда
      2014 йил давомида фондга кирим  қилинган адабиётлар сони 267/435  нусхада, шундан  бюджет маблалари хисобидан сотиб олинган адабиётлар  сони 1 653 800 (бир миллион олти юз еллик уч минг саккиз юз) сўмда  94/163 нусхада олинган.
      Муаллиф ва ёзувчилар томонидан хадя етилган адабиётлар 666 694 (олти юз олтмиш олти минг олти юз туксон турт) сўмлик 162/261 нусхада олинган.
      Халқаро китоб алмашуви ишини йўлга қўйиш 2015 йилда  режалаштирилмоқда. АКМда 8 миллион этти юз  қирқ  минг сўмлик 37 турдаги газета, 16 турдаги журналларга  обуна  булинган. Махаллий  нашрлардан  64 номдаги   газетамажбурий  нусха сифатида  олинади.
Йил давомида электрон каталог қанча ёзувга бойитилди – 72686 номда Электрон кутубхонага 12050 та ташриф буюрган фойдаланувчиларга (МБ, ГБ)   3510  маълумот, 4540 мб хизмат кўрсатилди. Янги олинган ускуналарда қанча  китоблар электрон кўринишга ўтказилди (бир кунда ва йил давомида ва қай  даражада ишлатилмоқда); 2014 йилнинг декабр ойидан хозиргача 472 номдаги адабиётлар электрон кўринишга ўтказилди (1454 мб) Ракамлаштириш буйича  РАКМ дан келган мутахиссислар янги келтирилган ускуналарда ишлаш  учун   6 нафар  ходимларни ўқитишди.     АКМ ахборот-библиография ва ўлкашунослик секторида 2014 йил давомида 22  дона библиографик қўлланма, 11 номда буклет, тайёрланди, булар учун 40  номдаги адабиёт, Ўзбекистон Миллий енсиклопедиялари, 23 номдаги даврий  нашрлардан фойдаланилди. 6 номда обзор, 42 номда адабиётлар кўргазмаси  тайёрланди.
 Ўлкашуносликка оид адабиётлар сони 384 дона бўлиб шундан 265 донаси рисола. 38 дона  адабиёт “КаДаТа” дастурига киритилган, 21 дона (русча ёки  ўзбекча)адабиёт сканер килинган.
38 дона адабиет – 70.3 кб
21 дона сканер – 31.5 мб
    «Юртим жамоли» мавзусида (Қарши тарихитўғрисида бўлган) 49.5 мб  хажмдаги мултимедиа яратилган. 2014 давомида 8 хил мавзуда библиографик  қўлланмалар ёзилди ва АРМ ларга тарқатилди.
     Ахборот-кутубхона марказида, Республика ахборот-кутубхона маркази томонидан келтирилган  131.000 (бир юз ўттиз бир миллион) сўм қийматга ега бўлган замонавий  талабларга жавоб бера оладиган  компютер жамланмаси ва оргтехникалар  асосида рақамлаштириш ишлари олиб борилмоқда.
       2014 йилнинг 29 август санасида АКМ  базаси янги 10 комплект компютер жамланмалари билан бойитилди. 
       2014 йилнинг ноябр  ойида АКМ га  кутубхона  ишини  ривожлантиришда  фойдаланиладиган 131 000 (Бир юз  уттиз бир миллион) сўмлик ар хил  ускуналар  олиб келинди. 


      С.Насафий номидаги АКМ томонидан доимий равишда АРМ ва сохага алоқадор  касб-ҳунар коллежлари билан хамкорликда иш олиб борилмоқда. АКМда коллеж ўқувчилари уқув ишлаб чиқариш ва дипломолди амалиётлари ташкил етиш  бўйича икки томонлама шартномалар тузилган.  «Устоз шогирд» тамойилига  асосланиб, талабаларга АКМнинг хар бир бўлими ходимлари томонидан  илмий-услубий ёрдам кўрсатилмоқда. Ахборот технологиялари бўлими  томонидан талабаларга, замонавий ахборот технологиялари асосида  фойдаланувчиларга сифатли хизмат кўрсатиш усуллари ва рақамлаштириш  тўғрисида, илмий услубиёт бўлими томонидан талабаларга амалий ёрдам  кўрсатилмоқда.  
2014 йил фойдаланувчилар сони  31250 тани, китоб берилиши: 422040 нусхани ташкил етди.
Президентимизнинг ПҚ-1487-сонли қарорга асосланиб, 2014 йил АКМ, ТАТУ-Қарши филиали билан амкорликда АКМ ходимларини АКТ саводхонлигини ошириш учун икки  томонлама шартнома тузди. 2014 йилда АКМ нинг 12 нафар ходими АКТ  сохасида малакасини оширди.

2016 йилнинг І-чорагидаги асосий кўрсатгичлари
Жамғарма: 315064
Китобхон: 8750
Китоб берилиши: 90200

фильмы бесплатно Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите сюда это стоит того